بررسی رابطه منبع كنترل (درونی- برونی) با عزت نفس (رایگان)

توضیحات

دانلود رایگان بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

چکیده پژوهش:
پژوهش حاضر٬ با نام «بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس» که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو و همچنین یافتن تفاوت  منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر, انجام شد.
منبع کنترل که دارای دو بعد درونی و بیرونی است و بنا بر فرضیات راتر, افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقدند که اعمالشان نقش عمدهای در به حد اکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد و افراد دارای دارای منبع کنترل بیرونی٬ فکر می‌کنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار آنها ندارد.
عزت نفس به مقدار ارزشی گفته می‌شود که فرد به خود نسبت می‌دهد و فکر می‌کند دیگران برای او به عنوان یک شخص قائل هستند.
جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان بوده و نمونه انتخاب شده نیز ۶۰ نفر از دانشجویان که شامل ۳۰ دختر و ۳۰ پسر بوده که در کتابخانه ادبیات مشغول به درس خواندن بو دند و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.
روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این که پژوهش دارای دو متغییر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش خی دو بود.
نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر از قرار زیر است:
  1. بین عزت نفس و منبع کنترل دختران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
  2. بین عزت نفس و منبع کنترل پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ رابطه معناداری وجود ندارد.
  3. بین عزت نفس دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.
  4. بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان٬ تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب:
چکیده تحقیق
مقدمه
۱- فصل اول
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- اهمیت پژوهش
۱-۳- هدف پژوهش
۱-۴- سوالات پژوهش
۱-۵- متغیرهاو تعاریف نظری و عملیاتی آنها
۱-۵-۱- منبع کنترل
۱-۵-۱-۲-تعریف عملیاتی
۱-۵-۲-عزت نفس
۲- فصل دوم
پیشینه نظری
۲-۱- نظریه ی روانشناسان و جامعه شناسان  در باره ی عزت نفس
۲-۱-۱- نظریه جیمز
۲-۱-۲- نظریه مید
۲-۱-۳- نظریه کولی
۲-۱-۴- نظریه روزنبرگ
۲-۱-۵- نظریه سالیوان
۲-۱-۶- نظریه هورنای
۲-۱-۷- نظریه آدلر
۲-۱-۸- نظریه راجرز
۲-۱-۹- نظریه مزلو
۲-۱-۱۰- نظریه ی آلپورت
۲-۱-۱۱- نظریه ی دیگر روانشناسان
۲-۱-۱۲- عزت نفس و غرور
۲-۱-۱۳- نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس
۲-۱-۱۴- نقش پدر خانواده بر عزت نفس فرزندان
۲-۱-۱۵- کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس
۲-۲- منبع کنترل
۲-۲-۱- رویکردها و نظریه های متفاوت درباره منبع   کنترل
۲-۲-۲- مفاهیم اساسی نظریه یادگیرِی اجتماعی
۲-۲-۳- تفاوت های فردی
۲-۲-۴- کنترل
۲-۲-۵- واکنش در برابر از دست دادن کنترل
۲-۲-۶- منبع کنترل
۲-۲-۶-۱- منبع کنترل درونی
۲-۲-۶-۲- منبع کنترل بیرونی
۲-۲-۶-۳- ویژگی های افراد با منبع کنترل درونی
۲-۲-۶-۴- ویژگی های افراد با منبع کنترل بیرونی
۲-۲-۷- تصور راتر در باره انسان
۳- فصل سوم
۳-۱ – طرح پژوهش
۳-۲- جامعه ی مورد پژوهش
۳-۳- نمونه روش نمونه گیری
۳-۴- ابزارتحقیق
۳-۴-۱- آزمون منبع کنترل
۳-۴-۲- آزمون عزت نفس
۳-۵- روش اجرای پژوهش
۳-۵-۱- اجرای اصلی
۳-۶-۱- روش آمار
۴- فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آمارِِِی
۴-۱- یافته های مربوط به سوال پژوهش
۵- فصل پنجم
۵-۱- بحث و نتیجه گیری
۵-۲- پیشنهادات
منابع
ضمائم

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

98

نوع فایل اصلی

Docx

حجم فایل دانلودی

0.1 مگابایت

نوع فایل دانلودی

Zip

هنوز دیدگاهی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *