املای مربوط به درس هشتم خوانداری سوم ابتدایی

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

املا نوع اول:

حضرت فاطمه(س) پیراهن ساده ای به تن داشت. پارچه ی نرم و لطیفی داشت. چند لحظه بعد پوشید. کسی با صدای ضعیفی گفت: یک لباس کهنه می‌خواهم. پیراهن نو برای عروسی اش بود.

فوری صورتش را به طرف آسمان گرفت و دعا کرد. اشک هایش جاری شد. طولی نکشید که جبرئیل آمد. عطر بهشتی پیراهن خیلی زود همه را به اتاق کشاند.

 

نوع دوم:

حضرت فاطمه(س) پیراحن سادهی به تن داشت. پارچه نرم و لتیفی داشت. چند لحضه بعد پوشید. کسی با صدای ظعیفی گفت: یک لباص کحنه می‌خواهم. پیراحن نو برای عروسی ش بود.

فوری سورتش را به طرف آسمان گرفت و دعا کرد. اشکهاش جاری شد. طولی نکشید که جبرعیل  آمد. عتر بهشتی پیراحن خیلی زود همه را به اتاق کشاند.

 

نوع سوم:

ح…رت فاطمه(س) پیرا…ن ساده ای به تن داشت. پارچه ی نرم و ل…یفی داشت. چند لح…ه بعد پوشید. کسی با …دای ضعیفی گفت: لباس ک…نه می خواهم تا به تن کنم.

پیرا…ن نو برای عروسی … ش بود. صورتش را به …رف آسمان گرفت. جبر…یل آمد و اشک‌ها…ش جاری شد. …طر پیرا…ن بهشتی خیلی زود همه را به ا…اق کشاند.

دیدگاه 0

فریدون اندرآبی
فریدون اندرآبی
پاسخ

ممنون

۱۲ دی ۱۴۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *