مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب ریاضی ششم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس ریاضی پایه ششم ابتدایی:

 

فصل اول: عدد و الگوهاس عددی

 • [Word] دانلود ورد طرح درس الگوهای عددی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس یادآوری عددنویسی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بخش‌پذیری
 • [Word] دانلود ورد طرح درس معرفی اعداد صحیح

 

فصل دوم: کسر

 • [Word] دانلود ورد طرح درس جمع و تفریق کسرها
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب کسرها
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقسیم کسرها
 • [Word] دانلود ورد طرح درسمحاسبات با کسر

 

فصل سوم: اعداد اعشاری

 • [Word] دانلود ورد طرح درس یادآوری ضرب و تقسیم
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

 

فصل چهارم: تقارن و مختصات

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مرکز تقارن و تقارن مرکزی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس دوران 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس محورهای مختصات
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقارن و مختصات

 

فصل پنجم: اندازه‌گیری

 • [Word] دانلود ورد طرح درس طول و سطح
 • [Word] دانلود ورد طرح درس حجم و جرم
 • [Word] دانلود ورد طرح درس مساحت دایره
 • [Word] دانلود ورد طرح درس خط و زاویه

 

فصل ششم: تناسب و درصد

 • [Word] دانلود ورد طرح درس کسر، نسبت و تناسب
 • [Word] دانلود ورد طرح درس درصد
 • [Word] دانلود ورد طرح درس کاربرد درصد در محاسبات مالی
 • [Word] دانلود ورد طرح درسکاربرد درصد در آمار و احتمال

 

فصل هفتم: تقریب

 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقریب
 • [Word] دانلود ورد طرح درس اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه ششم ابتدایی:

 

فصل اول: عدد و الگوهاس عددی

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس الگوهای عددی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری عددنویسی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بخش‌پذیری
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس معرفی اعداد صحیح

 

فصل دوم: کسر

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جمع و تفریق کسرها
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ضرب کسرها
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقسیم کسرها
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درسمحاسبات با کسر

 

فصل سوم: اعداد اعشاری

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری ضرب و تقسیم
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری

 

فصل چهارم: تقارن و مختصات

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مرکز تقارن و تقارن مرکزی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دوران 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس محورهای مختصات
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقارن و مختصات

 

فصل پنجم: اندازه‌گیری

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس طول و سطح
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس حجم و جرم
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مساحت دایره
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خط و زاویه

 

فصل ششم: تناسب و درصد

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کسر، نسبت و تناسب
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس درصد
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کاربرد درصد در محاسبات مالی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درسکاربرد درصد در آمار و احتمال

 

فصل هفتم: تقریب

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقریب
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی

 

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *