مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب فارسی اول ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۱۰ مرداد ۱۴۰۰

 

آموزش نشانه‌ها (۱)

 

درس یک: نشانه آ-ا – بـ ب

نشانه آ-ا

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه آ-ا

 

 

نشانه بـ ب

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه بـ ب
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه بـ ب

 

درس دو: نشانه اَ ـَ – د

نشانه اَ ـَ

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه اَ ـَ

 

نشانه د

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه د

 

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه د
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه د

 

درس سه: نشانه مـ م ــ سـ س

نشانه مـ م

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه مـ م

 

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه مـ م
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه مـ م

 

نشانه سـ س

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه سـ س
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه سـ س
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه سـ س

 

 

درس چهار: نشانه او و ــ تـ ت

نشانه او و

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه او و

 

 

نشانه تـ ت

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه تـ ت
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه تـ ت

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه تـ ت

 

درس پنج: نشانه ر ــ نـ ن

نشانه ر

 

 

نشانه نـ ن

 1. [Word] دانلود طرح درس نشانه نـ ن
 2. [Word] دانلود طرح درس نشانه نـ ن

 

 

درس شش: نشانه اىـ ىـ ى اى ــ ز

نشانه اىـ ىـ ى اى

 

 

نشانه ز

 1. [Word] دانلود طرح درس نشانه ز
 2. [Word] دانلود طرح درس نشانه ز

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه ز

 

درس هفت: نشانه ه ـه ــ شـ ش

نشانه ه ـه

 1. [Word] دانلود طرح درس نشانه ه ـه
 2. [Word] دانلود طرح درس نشانه ه ـه

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه ه ـه

 

نشانه شـ ش

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه شـ ش

 

 1. دانلود پاورپوینت نشانه شـ ش
 2. دانلود پاورپوینت نشانه شـ ش

 

درس هشت: نشانه اُ_ُ  ــ یـ ى

نشانه اُ_ُ

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه اُ_ُ
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه اُ_ُ

 

نشانه یـ ى

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه یـ ى
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه یـ ى

 

درس نه: نشانه کـ ک ــ و

نشانه کـ ک

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه کـ ک

 

نشانه و

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه و
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه و

 

درس ده: نشانه پـ پ ــ گـ گ

نشانه پـ پ

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه پـ پ
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه پـ پ

 

نشانه گـ گ

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه گـ گ

 

درس ىازده: نشانه فـ ف ــ خـ خ

نشانه فـ ف

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه فـ ف

 

 1. [PowerPoint]  دانلود پاورپوینت نشانه فـ ف
 2. [PowerPoint]  دانلود پاورپوینت نشانه فـ ف

 

نشانه خـ خ

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه خـ خ

 

 

درس دوازده: نشانه قـ ق ــ لـ ل

نشانه قـ ق

 

 

نشانه لـ ل

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه لـ ل
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه لـ ل

 

درس سىزده: نشانه جـ ج ــ ــُـ استثنا

نشانه جـ ج

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه جـ ج

 

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه جـ ج
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه جـ ج

 

نشانه ــُـ استثنا

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه ــُـ استثنا
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه ــُـ استثنا 

 

درس چهارده: نشانه هـ ـهـ ـه ه ــ چـ چ

نشانه هـ ـهـ ـه ه

 1. [Word] دانلود طرح درس نشانه هـ ـهـ ـه ه
 2. [Word] دانلود طرح درس نشانه هـ ـهـ ـه ه

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه هـ ـهـ ـه ه

 

نشانه چـ چ

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه چـ چ
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نشانه چـ چ

 

درس پانزده: نشانه ژ ــ خوا

نشانه ژ

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه ژ

 

 

نشانه خوا

 • [Word] دانلود طرح درس نشانه خوا

 

 

آموزش نشانه‌ها (۲)

 

درس شانزده:

 • [Word] دانلود طرح درس بازار «تشدید»

 

 

درس هفده: نشانه «صـ ص _ ذ» و با هم بخوانیم

نشانه «صـ ص»

 • [Word] دانلود طرح درس صدای موج «صـ ص»

 

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس صدایِ موج «صـ ص»
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس صدایِ موج «صـ ص»
 3. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس صدایِ موج «صـ ص»

 

نشانه « ذ»

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفرِ دلپذیر «ذ»

 

با هم بخوانیم

 • [Word] دانلود طرح درس با هم بخوانیم (دریا)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس با هم بخوانیم (دریا)

 

درس هجده: نشانه «عـ ـعـ ـع ع _ ثـ ث»

نشانه «عـ ـعـ ـع ع»

 1. [Word] دانلود طرح درس علی و معصومه «عـ ـعـ ـع ع»
 2. [Word] دانلود طرح درس علی و معصومه «عـ ـعـ ـع ع»

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس علی و معصومه «عـ ـعـ ـع ع»

 

نشانه «ثـ ث»

 1. [Word] دانلود طرح درس مثلِ خورشید «ثـ ث»
 2. [Word] دانلود طرح درس مثلِ خورشید «ثـ ث»
 3. [Word] دانلود طرح درس مثلِ خورشید «ثـ ث»

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مثلِ خورشید «ثـ ث»

 

درس نوزده: نشانه «حـ ح» و با هم بخوانیم

حلزون «حـ ح»

 • [Word] دانلود طرح درس حَلَزون «حـ ح»

 

 

با هم بخوانیم (….)

 • [Word] دانلود طرح درس با هم بخوانیم (….)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس با هم بخوانیم (….)

 

درس بیست: نشانه «ضـ ض _ ط» و با هم بخوانیم(جشن بهمن)

نشانه «ضـ ض»

 1. [Word] دانلود طرح درس رضا «ضـ ض»
 2. [Word] دانلود طرح درس رضا «ضـ ض»
 3. [Word] دانلود طرح درس رضا «ضـ ض»

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس رضا «ضـ ض»

 

نشانه «ط»

 • [Word] دانلود طرح درس خاطرات انقلاب «ط»
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خاطرات انقلاب «ط»

 

با هم بخوانیم

 • [Word] دانلود طرح درس با هم بخوانیم (جشن بهمن)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس با هم بخوانیم (جشن بهمن)

 

درس بیست و ىک:

 1. [Word] دانلود طرح درس لاک‌پشت و مرغابى‌ها«غـ ـغـ ـغ غ»
 2. [Word] دانلود طرح درس لاک‌پشت و مرغابى‌ها«غـ ـغـ ـغ غ»

 

 

درس آزاد:

 • [Word] دانلود طرح درس محلّ زندگی من
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس محلّ زندگی من

 

درس بیست و دو:نشانه «ظ »، پیغمبر ما و جدول الفبا فارسی

نشانه «ظ»

 • [Word] دانلود طرح درس پیامبر مهربان «ظ»
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پیامبر مهربان «ظ»

 

پیغمبر ما

 • [Word] دانلود طرح درس با هم بخوانیم (پیغمبر ما)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس با هم بخوانیم (پیغمبر ما)

 

الفبای فارسی

 • [Word] دانلود طرح درس جدول الفبای فارسی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جدول الفبای فارسی

 

روان خوانى

 • [Word] دانلود درس شادیم و پاک و خندان
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس شادیم و پاک و خندان

 

 • [Word] دانلود چهار فصل
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت چهار فصل
 • [Word] دانلود ورد داستان…
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت داستان…
 • [Word] دانلود ورد نیایش
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت نیایش

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *