مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب قرآن سوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۲۱ خرداد ۱۴۰۰

 

[Word] دانلود ورد طرح درس قرآن پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: آموزش نماز

 

فصل دوم: آموزش روخوانی قرآن کریم 

 

فصل سوم: انس با قرآن کریم

 1. [Word] دانلود ورد طرح انس با قرآن کریم (٩) سوره‌ی طه آیات ۴٠ تا ۵۰
 2. [Word] دانلود ورد طرح انس با قرآن کریم (٩) سوره‌ی طه آیات ۴٠ تا ۵۰

 

قرآن در تابستان

 • [Word] دانلود ورد طرح سوره بقره آیات ١ تا ۸۸

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس قرآن پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: آموزش نماز

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اذان و اقامه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی حمد
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی توحید
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اذکار نماز
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آیه‌ی صلوات

 

فصل دوم: آموزش روخوانی قرآن کریم 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری ترکیب حروف و حرکات
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری حرف ساکن
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری تنوین
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری تشدید
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری خواندن «ـهو» و «ـهی»
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پایه‌های همزه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس حروف ناخوانا (١)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس حروف ناخوانا (٢)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس حروف ناخوانا (٣)

 

فصل سوم: انس با قرآن کریم

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١) سوره‌ی حمد و سوره‌ی بقره آیات ۱ تا ۵ 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (٢) آیهالکرسی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (٣) سوره‌ی ابراهیم آیات ۳۵ تا ۴۱ 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (۴) سوره‌ی اسراء آیات ۲۱ تا ۲۷  
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (۵) سوره‌ی آل عمران آیات ۵۵ تا ۶٠
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (۶) سوره‌ی طه آیات ۱۳ تا ۲۸
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (٧) سوره‌ی مائده آیات ۴۸ تا ۵۰
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (٨) سوره‌ی طه آیات ۱۱۴ تا ۱۲۲
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (٩) سوره‌ی طه آیات ۴٠ تا ۵۰
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١٠) سوره‌ی حج آیات ٧۴ تا ٧٨
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١١) سوره‌های قدر و زلزال
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١٢) سوره‌ی شعراء آیات ۴۰ تا ۵۱
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١٣) سوره‌ی شوری آیات ۳۶ تا ۴۴
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١۴) سوره‌ی قصص آیات ۷۳ تا ۷۷
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١۵) سوره‌های عادیات و قارعه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس باقرآن کریم (١۶) سوره‌ی بقره آیات ۷۹ تا ۸۳

 

قرآن در تابستان

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت سوره بقره آیات ١ تا ۸۸

 

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *