مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب قرآن ششم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

[Word] دانلود ورد طرح درس قرآن پایه ششم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نـمـاز در قرآن، سوره‌ی انفال، آیات ۲ تا ۴
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی نِساء، آیات ۱۰۲ تا ۱۰۵

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی سوره‌ی فتح، آیات ۱ تا ۹
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی فتح، آیات ۱۰ تا ۱۵
 • [Word] دانلود ورد طرح درس حتی یک وجب خاک

 

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی فتـح، آیهی ۲۹ و سوره‌ی حجـرات، آیات ۱ تا ۴
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی حجـرات، آیات ۵ تا ۱۱
 • [Word] دانلود ورد طرح درس مؤمنان برادرند

 

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی حجـرات، آیات ۱۲ تا ۱۸
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ق، آیات ۱ تا ۱۵
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ملاک برتری

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ق، آیات ۳۶ تا ۴۵ و سوره‌ی ذاریات، آیات ۱ تا ۶
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ذاریات، آیات ٧ تا ۳
 • [Word] دانلود ورد طرح درس گسترش آسمان

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ذاریات، آیات ۵۲ تا ۶۰ و سوره‌ی طور آیات ۱ تا ۱۴
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی سوره‌ی طور، آیات ۱۵ تا ۳۱
 • [Word] دانلود ورد طرح درس همیشه در تپش

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی قـمر، آیات ۱ تا ۲
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی قـمر، آیات ۵۰ تا ۵۵
 • [Word] دانلود ورد طرح درس نظم در آفرینش

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی الرحمن آیات ۱۷ تا ۴۰
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی الرحمن آیات ۴۱ تا ۶۷
 • [Word] دانلود ورد طرح درس مردان پارسی

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی الرحمن آیات ۶۸ تا ۷۸ و سورهی واقعه ، آیات۱ تا ۱۶
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی الرحمن آیات۵۱ تا ۷۶
 • [Word] دانلود ورد طرح درس آب و آبادانی

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی حدید، آیات ۴ تا ۱۱
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی حدید آیات ۱۲ تا ۱۸
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تولدی دوباره

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی حدید آیات ۲۵ تا ۲۹ 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی مجادله آیات ۱ تا ۶ 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس مادر فلزات

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی مجادله آیات ۱۲ تا۲۱
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی مجادله آیه‌ی ۲۲، سوره‌ی حشر آیات ۱ تا ۳ 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس حزب الله پیروز است.

 

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی حشر، آیات ۱۷ تا ۲۴ 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ممتحنه، آیات ۱ تا ۵
 • [Word] دانلود ورد طرح درس خدای تصویرگر

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ممتحنه، آیات ۱۲و ۱۳ و سوره‌ی صف، آیات۱و ۵
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی صف، آیات ۶ تا ۱۴

 

درس آخر:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ممتحنه، قرآن در تابستان

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس قرآن پایه ششم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نـمـاز در قرآن، سوره‌ی انفال، آیات ۲ تا ۴
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت سوره‌ی نِساء، آیات ۱۰۲ تا ۱۰۵

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت سوره‌ی سوره‌ی فتح، آیات ۱ تا ۹
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت سوره‌ی فتح، آیات ۱۰ تا ۱۵
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت حتی یک وجب خاک

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت سوره‌ی فتـح، آیهی ۲۹ و سوره‌ی حجـرات، آیات ۱ تا ۴
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت سوره‌ی حجـرات، آیات ۵ تا ۱۱
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مؤمنان برادرند

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی حجـرات، آیات ۱۲ تا ۱۸
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ق، آیات ۱ تا ۱۵
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ملاک برتری

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ق، آیات ۳۶ تا ۴۵ و سوره‌ی ذاریات، آیات ۱ تا ۶
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ذاریات، آیات ٧ تا ۳
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس گسترش آسمان

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ذاریات، آیات ۵۲ تا ۶۰ و سوره‌ی طور آیات ۱ تا ۱۴
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی سوره‌ی طور، آیات ۱۵ تا ۳۱
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس همیشه در تپش

 

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی قـمر، آیات ۱ تا ۲
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی قـمر، آیات ۵۰ تا ۵۵
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نظم در آفرینش

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی الرحمن آیات ۱۷ تا ۴۰
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی الرحمن آیات ۴۱ تا ۶۷
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مردان پارسی

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی الرحمن آیات ۶۸ تا ۷۸ و سورهی واقعه ، آیات۱ تا ۱۶
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی الرحمن آیات۵۱ تا ۷۶
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آب و آبادانی

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی حدید، آیات ۴ تا ۱۱
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی حدید آیات ۱۲ تا ۱۸
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تولدی دوباره

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی حدید آیات ۲۵ تا ۲۹ 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی مجادله آیات ۱ تا ۶ 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مادر فلزات

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی مجادله آیات ۱۲ تا۲۱
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی مجادله آیه‌ی ۲۲، سوره‌ی حشر آیات ۱ تا ۳ 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس حزب الله پیروز است.

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی حشر، آیات ۱۷ تا ۲۴ 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ممتحنه، آیات ۱ تا ۵
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خدای تصویرگر

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ممتحنه، آیات ۱۲و ۱۳ و سوره‌ی صف، آیات۱و ۵
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی صف، آیات ۶ تا ۱۴

 

درس آخر:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ممتحنه، قرآن در تابستان

 

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *