متن املا فارسی سوم دبستان درس 17، چشم‌های آسمان

۴ خرداد ۱۴۰۰

۱- کلمات دارای ارزش املایی را اشتباه بنویسیم.
شب‌های تابستان وقتی مادرم رخت خاب من و برادرم را روی پشت بام پهن می کند، از تماشای آسمان پرستاره، لزت می برم. آن شب هم مثل همیشه قرق تماشای آسمان بودم که ناگهان ستاره ای کوچک و نورانی دستم را گرفت و روی خود نشاند و برد.
معلوم بود از اینکه من را به این مسافرت فظایی آورده، بسیار شادمان است. از ستاره سراق خورشید را گرفتم. هال عجیبی داشتم. اشتیاق و نشاط وجودم را فراگرفته بود. می‌خواستم فریاد بزنم و از خدای بزرگ برای آفرینش این همه زیبایی و عزمت تشکر کنم.

 

۲- از دانش‌آموزان بخواهیم مترادف و متضاد کلمه را بنویسند.
شب‌های تابستان وقتی مادرم رخت خواب من و برادرم را روی پشت بام پهن می‌کند، از تماشای آسمان پرستاره، لذت (مترادف:        ) می برم. آن شب (متضاد     ) هم مثل همیشه غرق تماشای آسمان بودم که ناگهان ستاره‌ای کوچک و نورانی دستم را گرفت و روی خود نشاند و برد.
معلوم بود از اینکه من را به این مسافرت فضایی آورده، بسیار شادمان (مترادف:        ) است. از ستاره سراغ خورشید را گرفتم. حال عجیبی داشتم. اشتیاق و نشاط وجودم را فراگرفته بود. می‌خواستم فریاد بزنم و از خدای بزرگ برای آفرینش (مترادف:             ) این همه زیبایی و عظمت (مترادف:        ) تشکر کنم.

 

 ۳- یک حرف یک کلمه را خالی بگذاریم تا دانش آموزان حرف درست را بنویسند.
 شب‌های تابستان وقتی مادرم رخت خواب من و برادرم را روی پشت بام پهن می‌کند، از تماشای آسمان پرستاره، ل…ت می برم. آن شب هم مثل همیشه  …رق تماشای آسمان بودم که ناگهان ستاره ای کوچک و نورانی دستم را گرفت و روی خود نشاند و برد.
معلوم بود از اینکه من را به این مسافرت ف…ایی آورده، بسیار شادمان است. از ستاره سرا…  خورشید را گرفتم.  …ال عجیبی داشتم. اشتیاق و نشاط وجودم را فراگرفته بود. می‌خواستم فریاد بزنم و از خدای بزرگ برای آفرینش این همه زیبایی و عـ…مت تشکر کنم.

 

۴- کامل کردن املا با کمک حافظه:

چند کلمه که ارزش املایی دارندبه صورت جای خالی در متن در نظر گرفته شود، بعد بچه‌ها با کمک دانش خودشان کلمات را جایگزین کنند.
شب‌های تابستان وقتی مادرم …………….. من و برادرم را روی پشت بام پهن می‌کند، از تماشای آسمان پرستاره، …….. می‌برم. آن شب هم مثل همیشه …….. تماشای آسمان بودم که ناگهان ستاره‌ای کوچک و نورانی دستم را گرفت و روی خود نشاند و برد.
معلوم بود از اینکه من را به این مسافرت فضایی آورده، بسیار شادمان است. از ستاره ………..خورشید را گرفتم. حال عجیبی داشتم. اشتیاق و نشاط وجودم را فراگرفته بود. می‌خواستم فریاد بزنم و از …………….برای آفرینش این همه زیبایی و عظمت تشکر کنم.

 

۵- املای بدون نقطه: متن درس را بدون نقطه بنویسیم و به تعداد دانش آموزان کپی بگیریم و از دانش آموزان بخواهیم تا متن را نقطه گذاری کنند. این نوع املا فقط باید یک بار در سال تحصیلی اجرا شود چون بیشتر از آن باعث می‌شود دانش آموزانی که در نقطه گذاری مشکل ندارند نیز دچار مشکل شوند.

۶- املای جمله نویسی:
معلم ۲۰ کلمه از متن درس را انتخاب کرده و روی تابلو می‌نویسد و از بچه‌ها می‌خواهد با هر کدام، یک جمله بنویسند. بعد از تصحیح املا با انتخاب معلم چند نفر جملات خود را برای دیگران می خوانند.
لذت:
نشاط:
مسافرت فضایی:
عظمت:

۷- املای حفظی:
معلم متنی را در اختیار بچه‌ها قرار می‌دهد، بعد در زنگ املا از آن‌ها می‌خواهد هر چه به یاد دارند بنویسند.

 

 

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *