نمونه املا خوانداری سوم ابتدایی درس 16: اگر جنگل نباشد

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

املای نوع اول:

_ غرش و زوزه ی جانوران سکوت جنگل را می شکند.

_ اگر روزی با هواپیما از بالای جنگلی بگذری ،فرشی سبز زیبا و گسترده ای می بینی که گاه صد ها کیلومتراز زمین را پوشانده است.

_ شاید میمون های بازیگوش ،بر شاخه ها مشغول بازی باشند.

_ شاید فیل ها و کرگدن ها مشغول آب تنی در رودخانه ای باشند که از جنگل می گذرد.

_ شاید در حاشیه ی جنگل ، خانواده هایی سرگرم تفریح و استراحت باشند.

_ اگر جنگل نبود چه می شد ؟ شاید بگویید معلوم است ،دیگر میز و صندلی و تخت خواب وکمد وقایق و هزاران وسیله ی چوبی دیگر نبود.

_ اگرجنگل نبود اکسیژن مورد نیاز انسان فراهم نمی شود و مواَد سمَی هوا از بین نمی رود.

_ باید جنگل را حفظ کنیم.

_ اگر جنگل  نباشد بادها ی تندی  که می وزد ممکن است همه چیز را ویران کند.

_ روزی روزگاری در یک جنگل دور…

 

املا نوع دوم:

_ …رش و زوزه ی جانوران سکوت جنگل را می …کند.

_ اگر روزی با هواپیما از بالای جنگلی بگ…ری ،فرشی سبز زیبا و گس…رده ای می بینی که گاه …د ها کیلومتراز زمین را پوشانده است.

_ شاید میمون های بازی…وش ،بر شاخه ها مشغول بازی باشند.

_ شاید فیل ها و کرگدن ها مش…ول آب تنی در رودخانه ای باشند که از جنگل می گذرد.

_ شاید در حا…یه ی جنگل ، خانواده هایی سرگرم تفریح و استراحت باشند.

_ اگر جنگل نبود چه می شد ؟ شاید بگویید معلوم است ،دیگر میز و…ندلی و تخت خواب وکمد و…ایق و هزاران وسیله ی چوبی دیگر نبود.

_ اگرجنگل نبود اکسیژ… مورد نیاز انسان فراهم نمی شود و مواَد …مَی هوا از بین نمی رود.

_ باید جنگل را حف… کنیم.

_ اگر جنگل  نباشد بادها ی …ندی  که می وزد ممکن است همه چیز را ویران کند.

_ روزی روزگاری در یک جن…ل دور…

 

 

املا نوع سوم:

_ قرش و زوزه ی جانوران سکوت جنگل را می شکند.

_ اگر روزی با هواپیما از بالای جنگلی بگزری ،فرشی سبز زیبا و گسترده ای می بینی که گاه صد ها کیلومتراز زمین را پوشانده است.

_ شاید میمون های بازیگوش ،بر شاخه ها مشقول بازی باشند.

_ شاید فیل ها و کرگدن ها مشغول آب طنی در رودخانه ای باشند که از جنگل می گذرد.

_ شاید در هاشیه ی جنگل ، خانواده هایی سرگرم تفریح و اسطراحت باشند.

_ اگر جنگل نبود چه می شد ؟ شاید بگویید معلوم است ،دیگر میز و سندلی و تخت خواب وکمد وغایق و هزاران وسیله ی چوبی دیگر نبود.

_ اگرجنگل نبود اکسیژن مورد نیاز انسان فراهم نمی شود و مواد صمی هوا از بین نمی رود.

_ باید جنگل را حفز کنیم.

_ اگر جنگل  نباشد بادها ی طندی  که می وزد ممکن است همه چیز را ویران کند.

_ روزی روذگاری در یک جنگل دور…

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *