پنج نمونه املا کتاب فارسی چهارم ابتدایی، درس هفتم: مهمان شهر ما

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

املا نوع اول: درس هفتم

 • همه جا سخن ار آمدن ایشان و حضور گرم مردم و آماده شدن برای استقبال بود .
 • شادی و نشاط در چهره ی همه مردم شهر دیده می شد و تپش قلب ها تند تر می شد.
 • سرود های نشاط انگیز از صدا وسیما شنیده می شد: آب زنید راه را هین که نگار می رسد.
 • بالاخره آن روز رسید .صبح آن روز زودتر از همیشه با شنیدن صدای جیک جیک گنجشکان از خواب بیدار شدم.
 • شور و نشاط و همهمه ی گنجشک ها را رها کردم و مشتاق و پر توان به سوی مدرسه پر کشیدم .
 • کوچه و خیابان پر از جمعیت شده بود.اقیانوسی از انسان پدید آمده بود .
 • آری “آقا” آمدند و سخنان خود را آغاز کردند. برخی از شوق می گریستند .
  • ایشان فرمودند :ما دبستان که می رفتیم به ما گلستان درس می دادند. در طول زمان معنای آن اشعار و آن جملات را فهمیدیم.انسان ممکن است چیز هایی را درست نفهمد اما این برای فعالیت ذهن زمینه درست می کند و خوب است. فکر کردن باید محور تلاش باشد.

 

 

املا نوع دوم

 • همه جا سخن ار آمدن ایشان و ح ور گرم مردم و آماده شدن برای است بال بود .
 • شادی و نشا در چهره ی همه مردم شهر دیده می شد و  پش قلب ها تند تر می شد.
 • سرود های نشا انگیز از دا وسیما شنیده می شد: آب زنید راه را  ین که نگار می رسد.
 • ب لاخره آن روز رسید .صبح آن روز زودتر از همیشه با شنیدن صدای جیک جیک گنجشکان از خ ب بیدار شدم.
 • شور و نشاط و هم مه ی گنجشک ها را رها کردم و مشتا و پر توان به سوی مدرسه پر کشیدم .
 • کوچه و خیابان پر از جمعیت شده بود.ا یانوسی از انسان پدید آمده بود .
 • آری “آقا” آمدند و سخنان خود را آ از کردند. برخی از شو می گریستند .
  • ایشان فرمودند :ما دبستان که می رفتیم به ما گلستان درس می دادند. در ول زمان معنای آن اشعار و آن جملات را فهمیدیم.انسان ممکن است چیز هایی را درست نفهمد اما این برای فعالیت  هن  مینه درست می کند و خوب است. فکر کردن باید م  ور تلاش باشد.

 

 

املا نوع سوم

 • همه جا سخن ار آمدن ایشان و حظور گرم مردم و آماده شدن برای استغبال بود .
 • شادی و نشات در چهره ی همه مردم شهر دیده می شد و  طپش قلب ها تند تر می شد.
 • سرود های نشات انگیز از سدا وسیما شنیده می شد: آب زنید راه را  حین که نگار می رسد.
 • بلاخره آن روز رسید .صبح آن روز زودتر از همیشه با شنیدن صدای جیک جیک گنجشکان از خا ب بیدار شدم.
 • شور و نشاط و همحمه ی گنجشک ها را رها کردم و مشتاغ و پر توان به سوی مدرسه پر کشیدم .
 • کوچه و خیابان پر از جمعیت شده بود.ا غیانوسی از انسان پدید آمده بود .
 • آری “آقا” آمدند و سخنان خود را آ قاز کردند. برخی از شوغ می گریستند .
  • ایشان فرمودند :ما دبستان که می رفتیم به ما گلستان درس می دادند. در تول زمان معنای آن اشعار و آن جملات را فهمیدیم.انسان ممکن است چیز هایی را درست نفهمد اما این برای فعالیت  زهن  ضمینه درست می کند و خوب است. فکر کردن باید مهور تلاش باشد.

 

 

املا نوع چهارم

حضور – استقبال – نشاط  – تپش – قلب – نشاط انگیز – صدا وسیما – هین – بالاخره – خواب – نشاط – همهمه‌ی گنجشک‌ها – مشتاق – آغاز – اقیانوسی – فعالیت ذهن – زمینه – محور

 

املا نوع پنجم

برای هر حرف دو کلمه بنویسید.

غ                                            ز

ط                                           ض

ع                                           ص

ق                                            ه

 

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *