برچسب: طراحی آموزشی انواع انشا

انشای توصیفی خاطره نویسی داستان نویسی انشا شفاهی نامه نگاری روش خورشیدی: (۱) ابتدا خورشیدی را می کشیم و داخل آن موضوع انشاء را می نویسیم. (۲) دانش آموزان با توجه به موضوع هر کلمه ای که به نظرشان می رسد در اطراف خورشید می نویسند. (۳) معلم کلمات را بازبینی می کند و در…

انواع انشا: ۱- انشا به صورت کلمه سازی: الف) با حروفی که معلم می دهد بچه ها با آن یک یا چند کلمه می سازند. مثال: با حروف زیرکلمه چهار حرفی بنویسید که معنی داشته باشد. ب- غ -م- ن- ت -ه (……………..)          ت- ش- ه- ا- د- ر (…………..)        ب) معلم با  هجا هایی(ترکیباتی)که…