برچسب: طرح درس انواع انشا

انشای توصیفی دانش آموزان یک درخت را مشاهده می کنند.سپس ازآن ها می خواهیم که در مورد آن ۴ جمله بنویسند و سپس آن جمله ها را طوری کنار هم قرار دهند که یک متن معنادار درست شود.   روش خاطره نویسی برای دانش آموزان یک خاطره تعریف می کنیم و بعد از تمام شدن…