طراحی تمرین املایی درس سوم فارسی پایه دوم ابتدایی: خرس کوچولو

۲۶ مرداد ۱۴۰۰

به نام خدا

۱- فرزندم در متن زیر حروفی جا افتاده‌اند. به دقت فکر کن و آن‌ها را در جاهای خالی بنویس.

خرس کوچـ- لو بارها شنیده بود که  میکروب ها  مـ-جودات  خـ-رناکی هستند.

به همین دلیل تـ-میم گرفت با آن ها بجنـ-د.

در را-   به یک بچه  گـ-جشک رسید. من می خـ-اهم با میکروب ها بجنگم، تو آن هارا اینجا ندید- ای؟

اما به بقـ-ـه  -ـرف های او  گو-  نکرد.رفت تا به بچه فیلی رسید. باید اول دست -ـایت را خوب بشویی.

از حرف های بچه فیل هم چیزی نـ-ـهمیده بود، نا-احت و بی حو-ـله به راه افتاد.

بالای درخت یک کندوی –ـسل بود. خوش -ـال شد و از درخت بالا رفت . عسل هارا با همان دست های کـ-ـیفش  خـ-رد.

بـ-تر است همیشه خود را پا-ـیزه  نگه داری. حالا هم باید استرا-ـت کنی تا دوباره سالم و شاداب شوی.

 

۲- عزیزم کلمات اشتباه این متن را تصحیح کن و درست آن هارا بنویس.

خرس کوچـولو بارحا شنیده بود که  میکروب ها  مـوجودات  خـترناکی هستند.

به همین دلیل تـسمیم گرفت با آن ها بجنـکد.

در راه  به یک بچه  گـنجشک رسید. من می خـاهم با میکروب ها بجنگم، تو آن هارا اینجا ندید ای؟

اما به بغیـه ی  هـرف های او  گوش  نکرد.رفت تا به بچه فیلی رسید. باید اول دست هـایت را خوب بشویی.

از حرف های بچه فیل هم چیزی نـفـحمیده بود، ناراهت و بی حصـله به راه افتاد.

بالای درخت یک کندوی عـصل بود. خوش هال شد و از درخت بالا رفت . آن ها را با همان دست های کـسـیفش  خـورد.

بـحتر است همیشه خود را پاکـیزه  نگه داری. حالا هم باید استراهت کنی تا دوباره صالم و شاداب شوی.

دیدگاه 0

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه شما به بقیه خریداران کمک می‌کند انتخاب بهتری داشته باشیم. لطفا دیدگاهی بگذارید و در مورد کیفیت فایل صحبت کنید. بخش‌های الزامی علامتگذاری شده‌اند. *