برچسب: کتاب ریاضی سوم

کتاب ریاضی پایه سوم ابتدایی، هندسه: توانایی تشخیص زاویه

ابتدا با دو نوار باریک از مقوا و یک سنجاق یک زاویه درست می‌کنیم و آن را به دانش آموزان نشان می‌دهیم و می‌گوییم این دو نوار یک زاویه تشکیل داده‌اند سپس دو نوار را از هم باز می‌کنیم و توضیح می‌دهیم زاویه بزرگ‌تر شده است برای درک بهتر مفهوم زاویه با دو نوار هم‌اندازه…