مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

مطالعات اجتماعی

 

[Word] دانلود ورد طرح درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی:

 

فصل اول: محله‌ی ما

درس اول:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس همسایه‌ی ما
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس همسایه‌ی ما

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس اینجا محله‌ی ماست

 

درس سوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس خرید و فروش در محله
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس خرید و فروش در محله
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس خرید و فروش در محله

 

درس چهارم:

 

فصل دوم: شهر من، روستای من

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زندگی در شهر و روستا

 

درس ششم:

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس جغرافی‌دانان چگونه محیطه‌ای زندگی را مطالعه می‌کنند؟

 

فصل سوم: پیدایش شهر و روستا

 

درس هشتم:

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

 

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه می‌کنند؟

 

 

فصل چهارم: سفری به شهرهای باستانی

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سفری به شهر باستانی همدان

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سفری به تخت جمشید (۱)

 

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سفری به تخت جمشید (۲)

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سفری به شهر باستانی کرمانشاه

 

فصل پنجم: کشور زیبای من

 

درس پانزدهم:

 

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آب و هوا

 

درس هفدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نواحی آب و هوایی ایران

 

درس هیجدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

 

درس نوزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس از محیط زیست مراقبت کنیم

 

فصل ششم : ما ایرانی هستیم

 

درس بیستم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه ‌های ملی ما

 

درس بیست و یکم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقویم

 

درس بیست و دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس روزهای مهم

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی:

 

فصل اول: محله‌ی ما

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس همسایه‌ی ما

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اینجا محله‌ی ماست

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خرید و فروش در محله

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نقشه‌ی محله‌ی ما

 

فصل دوم: شهر من، روستای من

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زندگی در شهر و روستا

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جهت‌های جغرافیایی

 

درس هفتم:

 

فصل سوم: پیدایش شهر و روستا

 

درس هشتم:

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مورخان چگونه گذشته را مطالعه می‌کنند؟

 

 

فصل چهارم: سفری به شهرهای باستانی

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفری به شهر باستانی همدان

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفری به تخت جمشید (۱)

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفری به تخت جمشید (۲)

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سفری به شهر باستانی کرمانشاه

 

فصل پنجم: کشور زیبای من

 

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کوه‌ها و دشت‌های زیبا

 

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آب و هوا

 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نواحی آب و هوایی ایران

 

درس هیجدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

 

درس نوزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس از محیط زیست مراقبت کنیم

 

فصل ششم : ما ایرانی هستیم

 

درس بیستم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نشانه ‌های ملی ما

 

درس بیست و یکم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تقویم

 

درس بیست و دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس روزهای مهم

مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب علوم چهارم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

علوم چهارم

 

[Word] دانلود ورد طرح درس علوم  پایه چهارم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زنگ علوم

 

درس دوم:

 

درس سوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس انرژی، نیاز هر روز ما

 

درس چهارم:

 

درس پنجم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس گرما و ماده

 

درس ششم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس سنگ‌ها 
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس سنگ‌ها 

 

درس هفتم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس آهنربا در زندگی
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس آهنربا در زندگی

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آسمان در شب

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بدن ما (۱)

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس بدن ما (۲)

 

درس یازدهم:

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس گوناگونی گیاهان

 

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زیستگاه

 

مباحث درسی:

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس علوم پایه چهارم ابتدایی:

 

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زنگ علوم

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مخلوط‌ها در زندگی

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس انرژی، نیاز هر روز ما

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس انرژی الکتریکی

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس گرما و ماده

 

درس ششم:

 

درس هفتم:

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آسمان در شب

 

درس نهم:

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بدن ما (۱)
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بدن ما (۱)

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بدن ما (۲)

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بی‌مهره‌ها

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس گوناگونی گیاهان

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زیستگاه

مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

 

[Word] دانلود ورد طرح درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: من بزرگ‌تر می‌شوم

درس اول:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس من به دنیا آمدم
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس من به دنیا آمدم
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس من به دنیا آمدم

درس دوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس من بزرگ‌تر شده‌ام
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس من بزرگ‌تر شده‌ام
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس من بزرگ‌تر شده‌ام

درس سوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس آیا ما مثل هم هستیم؟
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس آیا ما مثل هم هستیم؟
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس آیا ما مثل هم هستیم؟

 

فصل دوم: خانواده

درس چهارم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس اعضای خانواده
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس اعضای خانواده
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس اعضای خانواده

درس پنجم:

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس تغییر در خانواده

درس هفتم:

 

فصل سوم: همکاری در خانواده

درس هشتم:

درس نهم:

 

فصل چهارم: نیازهای خانواده

درس دهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس منابع

درس دوازدهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس درست مصرف کنیم 
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس درست مصرف کنیم 

درس سیزدهم:

 

فصل پنجم: خانه‌ی ما

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس خانه‌ام را دوست دارم 

درس پانزدهم:

درس شانزدهم:

درس هفدهم:

 

فصل ششم : مدرسه‌ی ما

درس هیجدهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس مدرسه‌ی دوست داشتنی ما
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس مدرسه‌ی دوست داشتنی ما

درس نوزدهم:

 

فصل هفتم: از خانه تا مدرسه

درس بیستم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس خانه‌ی شما کجاست؟ 
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس خانه‌ی شما کجاست؟ 

درس بیست و یکم:

درس بیست و دوم:

درس بیست و سوم:

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: من بزرگ‌تر می‌شوم

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس من به دنیا آمدم

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس من بزرگتر شده‌ام

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آیا ما مثل هم هستیم؟

 

فصل دوم: خانواده

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اعضای خانواده

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خانواده‌ام را دوست دارم 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تغییر در خانواده

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس از بزرگ‌ترها قدردانی کنیم

 

فصل سوم: همکاری در خانواده

درس هشتم:

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مقررات خانه‌ی ما

 

فصل چهارم: نیازهای خانواده

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نیازهای خانواده چگونه تأمین می‌شود؟

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس منابع

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس درست مصرف کنیم 

درس سیزدهم:

 

فصل پنجم: خانه‌ی ما

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خانه‌ام را دوست دارم 

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خانه‌ها با هم تفاوت دارند

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خانه‌ی شما چه شکلی است؟ 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس از خانه محافظت کنیم

 

فصل ششم : مدرسه‌ی ما

درس هجدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مدرسه‌ی دوست داشتنی ما

درس نوزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مکان‌های مدرسه را بشناسیم

 

فصل هفتم: از خانه تا مدرسه

درس بیستم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خانه‌ی شما کجاست؟ 

درس بیست و یکم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جهت‌های اصلی 

درس بیست و دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پُست

درس بیست و سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ایمنی در کوچه و خیابان

مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب قرآن سوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

 

[Word] دانلود ورد طرح درس قرآن پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: آموزش نماز

 

فصل دوم: آموزش روخوانی قرآن کریم 

 

فصل سوم: انس با قرآن کریم

 1. [Word] دانلود ورد طرح انس با قرآن کریم (٩) سوره‌ی طه آیات ۴٠ تا ۵۰
 2. [Word] دانلود ورد طرح انس با قرآن کریم (٩) سوره‌ی طه آیات ۴٠ تا ۵۰

 

قرآن در تابستان

 • [Word] دانلود ورد طرح سوره بقره آیات ١ تا ۸۸

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس قرآن پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: آموزش نماز

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اذان و اقامه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی حمد
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی توحید
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اذکار نماز
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آیه‌ی صلوات

 

فصل دوم: آموزش روخوانی قرآن کریم 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری ترکیب حروف و حرکات
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری حرف ساکن
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری تنوین
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری تشدید
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس یادآوری خواندن «ـهو» و «ـهی»
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پایه‌های همزه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس حروف ناخوانا (١)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس حروف ناخوانا (٢)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس حروف ناخوانا (٣)

 

فصل سوم: انس با قرآن کریم

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١) سوره‌ی حمد و سوره‌ی بقره آیات ۱ تا ۵ 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (٢) آیهالکرسی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (٣) سوره‌ی ابراهیم آیات ۳۵ تا ۴۱ 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (۴) سوره‌ی اسراء آیات ۲۱ تا ۲۷  
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (۵) سوره‌ی آل عمران آیات ۵۵ تا ۶٠
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (۶) سوره‌ی طه آیات ۱۳ تا ۲۸
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (٧) سوره‌ی مائده آیات ۴۸ تا ۵۰
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (٨) سوره‌ی طه آیات ۱۱۴ تا ۱۲۲
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (٩) سوره‌ی طه آیات ۴٠ تا ۵۰
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١٠) سوره‌ی حج آیات ٧۴ تا ٧٨
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١١) سوره‌های قدر و زلزال
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١٢) سوره‌ی شعراء آیات ۴۰ تا ۵۱
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١٣) سوره‌ی شوری آیات ۳۶ تا ۴۴
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١۴) سوره‌ی قصص آیات ۷۳ تا ۷۷
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس با قرآن کریم (١۵) سوره‌های عادیات و قارعه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت انس باقرآن کریم (١۶) سوره‌ی بقره آیات ۷۹ تا ۸۳

 

قرآن در تابستان

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت سوره بقره آیات ١ تا ۸۸

 

مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب ریاضی سوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

 

[Word] دانلود ورد طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل ۱: الگوها

 

فصل دوم: عددهای چهار رقمی

 

فصل سوم: عددهای کسری

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 4. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 5. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 6. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 7. [Word] دانلود ورد طرح درس کسر
 • [Word] دانلود ورد طرح درس کاربرد کسر در اندازه‌گیری 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تساوی کسرها 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس مقایسه‌ی کسرها 

 

فصل چهارم: ضرب و تقسیم

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 4. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 5. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 6. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 7. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 8. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 9. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب عددهای یک رقمی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس خاصیت‌های ضرب
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقسیم

 

فصل پنجم: محیط و مساحت

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس مساحت مستطیل
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس مساحت مستطیل
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس مساحت مربع
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس مساحت مربع

 

فصل ششم: جمع و تفریق

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مقایسه‌ی عددها 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس جمع و تفریق
 • [Word] دانلود ورد طرح درس جمع در جدول ارزش مکانی
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تفریق در جدول ارزش مکانی

 

فصل هفتم: آمار و احتمال

 • [Word] دانلود ورد طرح درس جدول داده‌ها 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس احتمال
 • [Word] دانلود ورد طرح درس نمودار دایره‌ای 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس انتخاب نمودار

 

فصل هشتم: ضرب عددها

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب درعدد ١٠
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب عددهای یک‌رقمی در چندرقمی 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس محاسبه‌ی ضرب
 • [Word] دانلود ورد طرح درس تقسیم با باقیمانده 
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب عدد در صفر
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس ضرب عدد در صفر

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل ۱: الگوها

 

فصل دوم: عددهای چهار رقمی

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس معرفی عدد هزار
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ارزش مکانی 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ارزش پول
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس عددهای تقریبی

 

فصل سوم: عددهای کسری

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کسر
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کسر
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کاربرد کسر در اندازه‌گیری 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تساوی کسرها 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مقایسه‌ی کسرها 

 

فصل چهارم: ضرب و تقسیم

 

فصل پنجم: محیط و مساحت

 

فصل ششم: جمع و تفریق

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مقایسه‌ی عددها 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جمع و تفریق
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جمع در جدول ارزش مکانی
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تفریق در جدول ارزش مکانی

 

فصل هفتم: آمار و احتمال

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جدول داده‌ها 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس احتمال
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نمودار دایره‌ای 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس انتخاب نمودار

 

فصل هشتم: ضرب عددها

مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب فارسی سوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

 

 

[Word] دانلود ورد طرح درس فارسی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: نهادها

درس اول:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس محله ما
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس محله ما
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: پدربزرگ

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زنگ ورزش
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: قصه‌ی تنگ بلور

 

فصل دوم: بهداشت

درس سوم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس آسمان آبی، طبیعت پاک
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس آسمان آبی، طبیعت پاک
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: همبازی

 

درس چهارم:

فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی

 

درس پنجم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس بلدرچین و برزگر
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس بلدرچین و برزگر

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس فداکاران
 • [Word] دانلود ورد طرح خوان و حفظ کن: مثل باران

درس هفتم:

 

فصل چهارم: راه زندگی

درس هشتم:

 

درس نهم:

 

فصل پنجم: هنر و ادب

درس دهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس یار مهربان
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس یار مهربان
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا

 

درس یازدهم:

 

درس دوازدهم:

 

فصل ششم: ایران من

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آزاد

 

درس چهاردهم:

 1. [Word] دانلود ورد طرح ایران آباد
 2. [Word] دانلود ورد طرح ایران آباد
 • [Word] دانلود ورد طرح بخوان و بیندیش: بوی سیب و یاس

 

فصل هفتم: طبیعت

درس پانزدهم:

 

درس شانزدهم:

 

درس هفدهم:

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس فارسی پایه سوم ابتدایی:

 

فصل اول: نهادها

درس اول:

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس زنگ ورزش
 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت بخوان و بیندیش: قصه‌ی تنگ بلور

 

فصل دوم: بهداشت

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس آسمان آبی، طبیعت پاک
 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت بخوان و حفظ کن: همبازی

 

درس چهارم:

فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی

درس پنجم:

 

درس ششم:

 

درس هفتم:

 

فصل چهارم: راه زندگی

درس هشتم:

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس بوی نرگس
 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت بخوان و بیندیش: حوض فیروزه‌ای

 

فصل پنجم: هنر و ادب

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس یار مهربان
 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا

 

درس یازدهم:

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس ایران عزیز

 

فصل ششم: ایران من

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت درس آزاد

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت ایران آباد
 • [PowerPoint] دانلودپاورپوینت بخوان و بیندیش: بوی سیب و یاس

 

فصل هفتم: طبیعت

درس پانزدهم:

 

درس شانزدهم:

 

درس هفدهم:

 

مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب هدیه‌های آسمان سوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

 

[Word] دانلود ورد طرح درس هدیه‌های آسمان پایه سوم ابتدایی:

درس اول:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس آستین‌های خالی

 

درس دوم:

 

درس سوم:

 

درس چهارم:

 

درس پنجم:

 

درس ششم:

 

درس هفتم:

 

درس هشتم:

 

درس نهم:

 

درس دهم:

 

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس عید مسلمانان

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سخن آسمانی

 

درس سیزدهم:

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ام ابیها

 

درس پانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس همسفر ناشناس

 

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس داناترین مردم

 

درس هفدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس خواب شیرین

 

درس هجدهم:

 

درس نوزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس گندم از گندم بروید

 

درس بیستم:

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس هدیه‌های آسمان پایه سوم ابتدایی:

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آستین‌های خالی

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس غروب یک روز بهاری

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس همیشه با من

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس در کاخ نمرود

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس روز دهم

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بانوی قهرمان

 

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بوی بهشت

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جشن تکلیف

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس گفت‌وگو با خدا

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ماه مهمانی خدا

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس عید مسلمانان

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سخن آسمانی

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس انتخاب پروانه

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ام ابیها

 

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس همسفر ناشناس

 

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس داناترین مردم

 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خواب شیرین

 

درس هجدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس آینه‌ی سخنگو

 

درس نوزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس گندم از گندم بروید

 

درس بیستم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس باغ همیشه بهار

مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب هدیه‌های آسمان دوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

 

[Word] دانلود ورد طرح درس هدیه‌های آسمان پایه دوم ابتدایی:

درس اول:

 

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس پرندگان چه می‌گویند؟

 

درس سوم:

 

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مهربان‌تر از مادر

 

درس پنجم:

 

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس پیامبران خدا

 

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مهمان کوچک

 

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس جشن میلاد

 

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس اهل بیت پیامبر

 

درس دهم:

 

درس یازدهم:

 

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس پدر مهربان

 

درس سیزدهم:

 

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس دعای باران

 

درس پانزدهم:

 

درس شانزدهم:

 

درس هفدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس وقت نماز

 

درس هجدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس راه خوشبختی

 

درس نوزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس جشن بزرگ

 

درس بیستم:

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس هدیه‌های آسمان پایه دوم ابتدایی:

درس اول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس هدیه­‌های خدا

 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پرندگان چه می‌گویند؟

 

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خاطره‌ی ماه

 

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مهربان‌تر از مادر

 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس می‌خواهم وضو بگیرم

 

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پیامبران خدا

 

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مهمان کوچک

 

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جشن میلاد

 

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اهل بیت پیامبر

 

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خانواده‌ی مهربان

 

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس نماز بخوانیم

 

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پدر مهربان

 

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بهترین دوست

 

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دعای باران

 

درس پانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بچه‌ها سلام!

 

درس شانزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس طبیعت زیبا

 

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس وقت نماز

 

درس هجدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس راه خوشبختی

 

درس نوزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس جشن بزرگ

 

درس بیستم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس در کنار سفره

 

مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب ریاضی دوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

 

[Word] دانلود ورد طرح درس ریاضی پایه دوم ابتدایی:

 

فصل اول: عدد و رقم

 

فصل دوم: جمع و تفریق اعداد دو رقمی

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس جمع و تفریق دو عدد دو رقمی
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس جمع و تفریق اعداد دو رقمی

 

فصل سوم: اشکال هندسی

 1. [Word] دانلود ورد طرح درس اشکال هندسی
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس اشکال هندسی
 3. [Word] دانلود ورد طرح درس اشکال هندسی
 4. [Word] دانلود ورد طرح درس اشکال هندسی

 

فصل چهارم: عددهای سه رقمی

 

فصل پنجم: اندازه‌گیری

 

فصل ششم: جمع و تفریق اعداد سه رقمی

 

فصل هفنم: کسر و احتمال

 

فصل هشتم: آمار و نمودار

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس ریاضی پایه دوم ابتدایی:

 

فصل اول: عدد و رقم

 

فصل دوم: جمع و تفریق اعداد دو رقمی

 

فصل سوم: اشکال هندسی

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اشکال هندسی
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اشکال هندسی

 

فصل چهارم: عددهای سه رقمی

 

فصل پنجم: اندازه‌گیری

 

فصل ششم: جمع و تفریق اعداد سه رقمی

 

فصل هفنم: کسر و احتمال

 

فصل هشتم: آمار و نمودار

مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب فارسی دوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

 

[Word] دانلود ورد طرح درس فارسی پایه دوم ابتدایی:

 

فصل اول: نهادها

درس اول:

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مسجد محله‌ی ما
 • [Word] دانلود ورد طرح درس چغندر پربرکت (بخوان و بیندیش)

 

فصل دوم: بهداشت

درس سوم:

درس چهارم:

فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی

درس پنجم:

 1. [Word] دانلود ورد فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی
 2. [Word] دانلود ورد فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی

درس ششم:

درس هفتم:

 

فصل چهارم: راه زندگی

درس هشتم:

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس زیارت
 • [Word] دانلود ورد طرح درس کی بود؟ کی بود؟ (بخوان و بیندیش)

 

فصل پنجم: هنر و ادب

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس هنرمند
 • [Word] دانلود ورد طرح درس من هنرمندم (خوان و حفظ کن)
 • [Word] دانلود ورد طرح درس کودک زیرک (حکایت)

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس درس آزاد

درس دوازدهم:

 

فصل ششم: ایران من

درس سیزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس ایران زیبا 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ای خانه‌ی ما (بخوان و حفظ کن)

درس چهاردهم:

درس پانزدهم:

فصل هفتم: طبیعت

درس شانزدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس پرواز قطره
 • [Word] دانلود ورد طرح درس شیر و موش (حکایت)

درس هفدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس مثل دانشمندان
 • [Word] دانلود ورد طرح درس درختکاری (بخوان و حفظ کن)
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بلبل و مورچه (نمایش)
 • [Word] دانلود ورد طرح درس روباه و خروس (بخوان و بیندیش)

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس فارسی پایه دوم ابتدایی:

 

فصل اول: نهادها

درس اول:

درس دوم:

 

فصل دوم: بهداشت

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خرس کوچولو
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس راه سلامتی (حکایت)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ستاره (بخوان و حفظ کن)

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مدرسه‌ی خرگوش‌ها
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تمیز باش و عزیز باش (بخوان و بیندیش)

فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس چوپان درستکار
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس احوال‌پرسی (بخوان و حفظ کن)

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کوشا و نوشا
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس خوش اخلاقی (حکایت)

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس دوستان ما
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مورچه اشکریزان، چرا اشکریزان؟ (بخوان و بیندیش)

 

فصل چهارم: راه زندگی

درس هشتم:

درس نهم:

 

فصل پنجم: هنر و ادب

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس هنرمند
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس من هنرمندم (خوان و حفظ کن)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کودک زیرک (حکایت)

درس یازدهم:

درس دوازدهم:

 

فصل ششم: ایران من

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ایران زیبا 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ای خانه‌ی ما (بخوان و حفظ کن)

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پرچم
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس با پرستوهای شاد (بخوان و حفظ کن)

درس پانزدهم:

 

فصل هفتم: طبیعت

درس شانزدهم:

 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پرواز قطره
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پرواز قطره
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس شیر و موش (حکایت)

درس هفدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس مثل دانشمندان
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس درختکاری (بخوان و حفظ کن)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بلبل و مورچه (نمایش)
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس روباه و خروس (بخوان و بیندیش)

مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب قرآن دوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

[Word] دانلود ورد طرح درس قرآن پایه دوم ابتدایی:

درس اول:

درس دوم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس تشدید
 • [Word] دانلود ورد طرح درس اتصالات

درس سوم:

درس چهارم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ناس
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ـه ، ه 

درس پنجم:

درس ششم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی توحید
 • [Word] دانلود ورد طرح درس ـه و ، ـه ی

درس هفتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی کوثر 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس نشانه ئـ 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس کودک خدا پرست

درس هشتم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی نصر
 • [Word] دانلود ورد طرح درس فتح مکه
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ء (همزه)

درس نهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی عصر

درس دهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی فیل
 • [Word] دانلود ورد طرح درس اصحاب فیل
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی ماعون

درس یازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی کافرون

درس دوازدهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌‌ی انشراح

درس سیزدهم:

درس چهاردهم:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس سوره‌ی قدر
 • [Word] دانلود ورد طرح درس باغی میان آتش

قرآن در تابستان:

 • [Word] دانلود ورد طرح درس قرآن در تابستان

 

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس قرآن پایه دوم ابتدایی:

 

درس لول:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس الف کوچک
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سکون 

درس دوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تشدید
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اتصالات

درس سوم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی حمد
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کـ
 •  

درس چهارم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ناس
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس  ـه ، ه 

درس پنجم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی فـلَـق
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس تنوین‌ها 
 •  

درس ششم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی توحید
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ـه و ، ـه ی

درس هفتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی کوثر 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ئـ
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس کودک خدا پرست

درس هشتم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی نصر
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس فتح مکه
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس ء (همزه)

درس نهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی عصر

درس دهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی فیل
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس اصحاب فیل
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی ماعون

درس یازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی کافرون

درس دوازدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌‌ی انشراح

درس سیزدهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی تین
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس قهرمان بت‌شکن

درس چهاردهم:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس سوره‌ی قدر
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس باغی میان آتش

قرآن در تابستان:

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس قرآن در تابستان

مجموعه کامل طراحی آموزشی کتاب علوم دوم ابتدایی | ورد + پاورپوینت

 

 

[Word] دانلود ورد طرح درس علوم پایه دوم ابتدایی:

 

 • [Word] دانلود ورد طرح درس هوای سالم، آب سالم
 • [Word] دانلود ورد طرح درس زندگی ما و گردش زمین ۲
 • [Word] دانلود ورد طرح درس پیام رمز را پیدا کن ۲
 1. [Word] دانلود ورد طرح درس اگر تمام شود
 2. [Word] دانلود ورد طرح درس اگر تمام شود
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بسازیم و لذت ببریم 
 • [Word] دانلود ورد طرح درس سرگذشت دانه
 • [Word] دانلود ورد طرح درس درون آشیانه‌ها
 • [Word] دانلود ورد طرح درس من رشد می‌کنم
 • [Word] دانلود ورد طرح درس برای جشن آماده شویم
 • [Word] دانلود ورد طرح درس بعد از جشن
 • [Word] دانلود ورد طرح درس از گذشته تا آینده (نان)

 

[PowerPoint] دانلود پاورپوینت طرح درس علوم پایه دوم ابتدایی:

 

 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زنگ علوم (گردش در باغ)
 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زندگی ما و گردش زمین ۱
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زندگی ما و گردش زمین ۱
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس زندگی ما و گردش زمین ۲
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس پیام رمز را پیدا کن ۲
 1. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بسازیم و لذت ببریم 
 2. [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس بسازیم و لذت ببریم 
 • [PowerPoint] دانلود پاورپوینت درس من رشد می‌کنم